Katalog der neotropischen Eumolpiden (Col. Phytoph. Chrysomeloidea)

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1953
Authors:Bechyné
Journal:Entomologischen Arbeiten aus dem Museum G. Frey
Volume:4
Pagination:26 - 303
Type of Article:Journal Article
Keywords:Acanthixus, Adorea, Agbalus, Agrianes, Agrosterna, Alethaxius, Allocolaspis, Alphites, Alwiunia, Amasis, Anchieta, Antitypona, Aporistus, Apterodina, Argoa, Aristonoda, Aulacoscelinae, Auranius, Balya, Beltia, Brevicolaspis, Callicolaspis, Campylochira, Caryonoda, Catálogo, Caudatomolpus, Cellomius, Cephaletes, Chalcophana, Chalcosicya, Choris, Chrysodina, Chrysodinopsis, Chrysomelidae, Clisithera, Colaspini, Colaspis, Colaspoides, Coleoptera, Corumbaea, Corysthea, Costalimaita, Coytiera, Crowsonia, Deuteragbalus, Deuteronoda, Diacolaspis, Dictyneis, Dolichenus, Dolicheus, Endocephalus, Endoschyrus, Entomochirus, Entreriiosa, Ephyraea, Epiphyma, Eriphylina, ernoporus, Erotenia, Eucampylochira, Eudoxus, Eulampra, Eumolpinae, Eumolpus, Euphrytus, Eurysarcus, Exochognatus, Fidia, Fractipes, Fraetipes, Frenais, Freudeita, Glyptoscelis, Habrophora, Hermesia, Hermesilla, Hornibiinae, Hornibiini, Hornibius, Hornius, Hylax, Iphimeis, Iphimolpus, Ischyrolampra, Ischyrolamprina, Isolepronota, Itatiaya, Jansonius, Jodasia, Lamprophaes, Lamprosphaerus, Ledesmodina, Leprocolaspis, Lepronida, Lepronota, Leprotini, Lyraletes, Maecolaspis, Melinodea, Meroda, Metachroma, Metacolaspis, Mevania, Microaletes, Monrosiella, Murimolpus, Myochrous, Neochalcoplacis, Neoiphimeis, Neotrópico, Neovianaeta, Nodocolaspis, Nodonota, Nodonotopsis, Noriaia, Nycterodina, Otilea, Oyarzuna, Parachalcoplacis, Paraulacia, Paria, Periparia, Phaedra, Phaedrias, Phanaeta, Philippimolpus, Plastonothus, Plastorsodacne, Podocolaspis, Podoxenus, Prionodera, Promecosoma, Psathyrocerus, Pseudochoris, Pseudoischyrolampra, Pubiscolaspis, Pygocolaspis, Rhabdocolaspis, Rhabdopterus, Ruffoita, Schizonoda, Sibotes, Sphaeropis, Spintherophyta, Stenolampra, Stenomela, Stenomelinae, Stenomelini, Stereonoda, Sterneurus, Sternocolaspis, Stylomolpus, Susteraia, Taimbezinhia, Talurus, Tectaletes, Theocolaspis, Therses, Thootes, Trichochalcea, Tymnes, Typophorus, Vianaeta, Wittmerita, Xanthonia, Xanthopachys
Taxonomic name: 
Adorea (Chrysomelidae), Agrianes (Chrysomelidae), Agrosterna (Chrysomelidae), Alethaxius (Chrysomelidae), Allocolaspis (Chrysomelidae), Antitypona (Chrysomelidae), Apterodina (Chrysomelidae), Argoa (Chrysomelidae), Aristonoda (Chrysomelidae), Balya (Chrysomelidae), Brevicolaspis (Chrysomelidae), Caryonoda (Chrysomelidae), Chalcophana (Chrysomelidae), Chrysodina (Chrysomelidae), Chrysomelidae (Chrysomelidae), Clisithera (Chrysomelidae), Colaspis (Chrysomelidae), Colaspoides (Chrysomelidae), Corysthea (Chrysomelidae), Costalimaita (Chrysomelidae), Coytiera (Chrysomelidae), Deuteragbalus (Chrysomelidae), Deuteronoda (Chrysomelidae), Endocephalus (Chrysomelidae), Endoschyrus (Chrysomelidae), Entomochirus (Chrysomelidae), Ephyraea (Chrysomelidae), Eucampylochira (Chrysomelidae), Eumolpinae (Chrysomelidae), Eumolpus (Chrysomelidae), Euphrytus (Chrysomelidae), Eurysarcus (Chrysomelidae), Fidia (Chrysomelidae), Fractipes (Chrysomelidae), Freudeita (Chrysomelidae), Glyptoscelis (Chrysomelidae), Habrophora (Chrysomelidae), Hermesilla (Chrysomelidae), Hylax (Chrysomelidae), Ischyrolampra (Chrysomelidae), Ischyrolamprina (Chrysomelidae), Isolepronota (Chrysomelidae), Lamprophaes (Chrysomelidae), Lamprosphaerus (Chrysomelidae), Ledesmodina (Chrysomelidae), Leprocolaspis (Chrysomelidae), Lepronida (Chrysomelidae), Lepronota (Chrysomelidae), Lyraletes (Chrysomelidae), Maecolaspis (Chrysomelidae), Meroda (Chrysomelidae), Metachroma (Chrysomelidae), Monrosiella (Chrysomelidae), Myochrous (Chrysomelidae), Neochalcoplacis (Chrysomelidae), Neoiphimeis (Chrysomelidae), Neovianaeta (Chrysomelidae), Nodocolaspis (Chrysomelidae), Noriaia (Chrysomelidae), Nycterodina (Chrysomelidae), Otilea (Chrysomelidae), Parachalcoplacis (Chrysomelidae), Paraulacia (Chrysomelidae), Paria (Chrysomelidae), Phanaeta (Chrysomelidae), Prionodera (Chrysomelidae), Promecosoma (Chrysomelidae), Pygocolaspis (Chrysomelidae), Rhabdopterus (Chrysomelidae), Schizonoda (Chrysomelidae), Sibotes (Chrysomelidae), Sphaeropis (Chrysomelidae), Spintherophyta (Chrysomelidae), Stereonoda (Chrysomelidae), Sterneurus (Chrysomelidae), Sternocolaspis (Chrysomelidae), Susteraia (Chrysomelidae), Taimbezinhia (Chrysomelidae), Talurus (Chrysomelidae), Theocolaspis (Chrysomelidae), Therses (Chrysomelidae), Typophorus (Chrysomelidae), Vianaeta (Chrysomelidae), Wittmerita (Chrysomelidae), Xanthonia (Chrysomelidae)
File attachments: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith