Les générotypes des Eumolpides de l'Amérique du Sud et du Centre avec les diagnoses des formes nouvelles (Col. Phytoph. Chrysomeloidea).

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1950
Authors:Bechyné
Journal:Mitteilungen der Munchner Entomologischen Gesellschaft e. V.
Volume:11
Pagination:264 - 292
Type of Article:Journal Article
Keywords:Acanthixus, Adorea, Agbalus, Agrianes, Agrosterna, Alethaxius, Allocolaspis, América del Sur, Antytipona, Aporistus, Argoa, Auranius, Balya, Beltia, Biorus, Brevicolaspis, Callicolaspis, Cellomius, Chalcoparia, Chalcophana, Chalcophanini, Chalcoplacis, Chalcosicya, Choris, Chrysodina, Chrysodinini, Chrysodinopsis, Chrysomelidae, Clisithera, Colaspini, Colaspis, Colaspoides, Colaspomorpha, Corynodini, Corysthea, Coytiera, Cynoini, Deuteragbalus, Dictyneis, Diorus, Dolichenus, Edusellini, Endocephalini, Endocephalus, Endoschyrus, Entomochirus, Ephyraea, Epiphyma, Eriphylina, ernoporus, Erotenia, Eubrachini, Eumolpidae, Eumolpinae, Eumolpini, Eumolpus, Euphrytus, Eurysarcus, Exochognatus, Fidia, Fractipes, Frenais, Gastropius, género incerta sedis, Genotipus, Glyptoscelis, Habrophora, Hermesia, Hylax, Iphimeini, Iphimeis, Iphimolpus, Ischyrolampra, Isolepronota, Jansonius, Lamprophaes, Lamprosphaerus, Lepronida, Lepronota, Leprotini, lista de géneros tipos, Maecolaspis, Maecolaspis nom. nov., Melina, Melinodera, Melinophora, Meroda, Merodini, Metachroma, Metachromini, Metacolaspis, Metaparia, Metaxyonycha, Monrosiella, Myochroini, Myochrous, Neochalcoplacis, Noda, Nodocolaspis, Nodonota, Nodonotopsis, Otilea, Parachalcoplacis, Paraulaca, Paria, Phaedra, Phanaeta, Plastonothus, Podoxenus, Prionodera, Promecosoma, Psathyrocerus, Pseudochoris, Pygomolpini, Pygomolpus, Rhabdopterus, Sibotes, Sphaeropis, Spintherophyta, Stenolampra, Stenomela, Sterneurus, Susteraia, Talurus, Teaspes, Therses, Thootes, Thyra, Trichochalcea, Tymnes, Typophorini, Typophorus, Vianaeta, Xanthonia
Taxonomic name: 
Adorea (Chrysomelidae), Agrianes (Chrysomelidae), Agrosterna (Chrysomelidae), Alethaxius (Chrysomelidae), Allocolaspis (Chrysomelidae), Argoa (Chrysomelidae), Balya (Chrysomelidae), Brevicolaspis (Chrysomelidae), Chalcophana (Chrysomelidae), Chalcoplacis (Chrysomelidae), Chrysodina (Chrysomelidae), Chrysomelidae (Chrysomelidae), Clisithera (Chrysomelidae), Colaspis (Chrysomelidae), Colaspoides (Chrysomelidae), Corysthea (Chrysomelidae), Coytiera (Chrysomelidae), Deuteragbalus (Chrysomelidae), Endocephalus (Chrysomelidae), Endoschyrus (Chrysomelidae), Entomochirus (Chrysomelidae), Ephyraea (Chrysomelidae), Eumolpinae (Chrysomelidae), Eumolpus (Chrysomelidae), Euphrytus (Chrysomelidae), Eurysarcus (Chrysomelidae), Fidia (Chrysomelidae), Fractipes (Chrysomelidae), Glyptoscelis (Chrysomelidae), Habrophora (Chrysomelidae), Hylax (Chrysomelidae), Ischyrolampra (Chrysomelidae), Isolepronota (Chrysomelidae), Lamprophaes (Chrysomelidae), Lamprosphaerus (Chrysomelidae), Lepronida (Chrysomelidae), Lepronota (Chrysomelidae), Maecolaspis (Chrysomelidae), Melinophora (Chrysomelidae), Meroda (Chrysomelidae), Metachroma (Chrysomelidae), Monrosiella (Chrysomelidae), Myochrous (Chrysomelidae), Neochalcoplacis (Chrysomelidae), Nodocolaspis (Chrysomelidae), Otilea (Chrysomelidae), Parachalcoplacis (Chrysomelidae), Paraulaca (Chrysomelidae), Paria (Chrysomelidae), Phanaeta (Chrysomelidae), Prionodera (Chrysomelidae), Promecosoma (Chrysomelidae), Pygomolpus (Chrysomelidae), Rhabdopterus (Chrysomelidae), Sibotes (Chrysomelidae), Sphaeropis (Chrysomelidae), Spintherophyta (Chrysomelidae), Sterneurus (Chrysomelidae), Susteraia (Chrysomelidae), Talurus (Chrysomelidae), Therses (Chrysomelidae), Typophorus (Chrysomelidae), Vianaeta (Chrysomelidae), Xanthonia (Chrysomelidae)
File attachments: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith